برای استفاده از IMAP  تنظیمات بالا را وارد نموده فقط به جای شماره پورت 993 را وارد نمایید

تنظیمات Thunderbird