دانشگاه صنعتی شریف

دانشکده مهندسی مکانیک


دكترمحمود سعادت فومني

استاد

دانشکده مهندسی مکانیک

دانشگاه صنعتی شریف

تهران، ایران

پست الکترونیک: saadat@sharif.edu