دانشیار
تهران دانشگاه صنعتی شریف انستیتو آب و انرژی , ۱۳۸۳

استادیار
تهران دانشگاه صنعتی شریف انستیتو آب و انرژی , ۱۳۷۴

استادیار
اصفهان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی دانشکده بهداشت , ۱۳۷۰